Skip to content

Publication

Google Scholar: Shen Li

2023

 • xtrimopglm: Unified 100b-scale pre-trained transformer for deciphering the language of protein [PDF]
  • Bo Chen, Xingyi Cheng, Yangli-ao Geng, Shen Li, Xin Zeng, Boyan Wang, Jing Gong, Chiming Liu, Aohan Zeng, Yuxiao Dong, Jie Tang, Le Song

2021

 • 基于深层语言模型的古汉语知识表示及自动断句研究 [PDF]
  • 胡韧奋, 李绅, 诸雨辰
 • R4: A Framework for Route Representation and Route Recommendation [PDF]
  • Ran Cheng, Chao Chen, Longfei Xu, Shen Li, Lei Wang, Hengbin Cui, Kaikui Liu, Xiaolong Li
 • A General Framework for Debiasing in CTR Prediction [PDF]
  • Wenjie Chu, Shen Li, Chao Chen, Longfei Xu, Hengbin Cui, Kaikui Liu

2020

 • Quantum Inspired Word Representation and Computation [PDF]
  • Shen Li, Renfen Hu, Jinshan Wu

2019

 • Self-Balanced Dropout [PDF]
  • Shen Li, Chenhao Su, Renfen Hu, Zhengdong Lu
 • Diachronic Sense Modeling with Deep Contextualized Word Embeddings: An Ecological View [PDF]
  • Renfen Hu, Shen Li, Shichen Liang
  • ACL 2019
 • A Prism Module for Semantic Disentanglement in Name Entity Recognition [PDF]
  • Kun Liu*, Shen Li*, Daqi Zheng, Zhengdong Lu, Sheng Gao
  • ACL 2019
 • Knowledge Representation and Sentence Segmentation of Ancient Chinese Based on Deep Language Models[PDF]
  • Renfen Hu, Shen Li, Yuchen Zhu
  • CCL & NLP-NABD 2019

2018

 • Generalize Symbolic Knowledge with Neural Rule Engine [PDF]
  • Shen Li, Hengru Xu, Zhengdong Lu
 • From Random to Supervised: A Novel Dropout Mechanism Integrated with Global Information [PDF]
  • Hengru Xu*, Shen Li*, Renfen Hu, Si Li, Sheng Gao
  • CoNLL 2018
 • Revisiting Correlations between Intrinsic and Extrinsic Evaluations of Word Embeddings [PDF]
  • Yuanyuan Qiu, Hongzheng Li, Shen Li, Yingdi Jiang, Renfen Hu, Lijiao Yang
  • CCL & NLP-NABD 2018 (Best Paper)
 • Analogical Reasoning on Chinese Morphological and Semantic Relations [PDF]
  • Shen Li, Zhe Zhao, Renfen Hu, Wensi Li, Tao Liu, Xiaoyong Du
  • ACL 2018

2017

 • Initializing Convolutional Filters with Semantic Features for Text Classification [PDF]
  • Shen Li, Zhe Zhao, Tao Liu, Renfen Hu, Xiaoyong Du
  • EMNLP 2017
 • Ngram2vec: Learning Improved Word Representations from Ngram Co-occurrence Statistics [PDF]
  • Zhe Zhao, Tao Liu, Shen Li, Bofang Li, Xiaoyong Du
  • EMNLP 2017
 • Guiding the Training of Distributed Text Representation with Supervised Weighting Scheme for Sentiment Analysis [PDF]
  • Zhe Zhao, Tao Liu, Shen Li, Bofang Li, Xiaoyong Du
  • Data Science and Engineering, 2017

* Equal contribution